Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 HandsofLife.nl: gevestigd te Hees 46, 5521 NW Eersel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
1.2 Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van HandsofLife.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen HandsofLife.nl en de cliënt.

Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 HandsofLife.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
4.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan HandsofLife.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig worden verstrekt.

Artikel 5: Afspraken en Annulering

5.1 Heeft u een afspraak dan staat deze tijd bij ons speciaal voor u gereserveerd. Indien u verhinderd bent voor uw afspraak dan verzoeken wij u deze minstens 24 uur vooraf telefonisch te annuleren.
5.2 Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) van tevoren geannuleerd is, wordt 100% van het bedrag van de genomen behandeling in rekening gebracht.
5.3 In het leven zal niet altijd alles lopen als gepland, geef het door zodra dit gevolgen heeft voor een geplande afspraak. Dank voor uw begrip.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door HandsofLife.nl aan te geven wijze.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 HandsofLife.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HandsofLife.nl is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 8: Klachten

8.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 8 dagen, volledig en duidelijk omschreven, worden gemeld bij HandsofLife.nl.

Artikel 9: Toepasselijk recht

9.1 Op elke overeenkomst tussen HandsofLife.nl en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10: Wijzigingen

10.1 HandsofLife.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie is altijd te vinden op onze website.

Contact

Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met:

KLAAR VOOR EEN SESSIE?

CONTACT

Hees 46
5521 NW Eersel
info@handsoflife.nl
06 505 232 72
Algemene voorwaarden
Privacybeleid
Cookiebeleid
Klachtenregeling
Disclaimer

Gegevens

NVA code: D4415
BTW: NL 240417173B01
KVK: 55748503
AGB code: 90116499
Praktijk AGB code: 90092891
Chat openen
1
Scan de code
Hallo
Kunnen we je helpen?